تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۷/۱۱/۲۵