تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۹/۰۴/۲۴