محورهای کنفرانس

 

محورهای کنفرانس عبارتند از:

 

هنر، معماری و جغرافیا
مدیریت
اقتصاد
حسابداری
علوم اجتماعی
روانشناسی و علوم تربیتی
حقوق
تاریخ و فلسفه
علوم سیاسی
زبان و ادبیات (فارسی - خارجه)
فقه و الهیات
علوم ورزشی
و سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی